Eettiset ohjeet

Vingmed kunnioittaa YK:n ja ILO:n sopimuksia ja toimii Eucomedin julkaiseman Code of Ethical Business Practice -säännöstön mukaisesti. Odotamme toimittajiemme noudattavan samoja periaatteita.

Eettiset ohjeet

Vingmed kunnioittaa alla mainittuja YK:n ja ILO:n sopimuksia ja toimii Eucomedin julkaiseman Code of Ethical Business Practice -säännöstön mukaisesti. Odotamme toimittajiemme noudattavan samoja periaatteita.

Toimittajiemme (sopimuskumppanimme) tulee kunnioittaa liiketoimintansa sosiaalisia perusvaatimuksia.

Kaikki tuotteet on valmistettava olosuhteissa, jotka ovat:

• ILO:n yleissopimukset numerot 29, 79, 87, 98, 100, 105, 111, 135, 138, 154 ja 182
• Naisten syrjintää koskeva YK:n yleissopimus
• YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus, 32 artikla
• YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen 7 artikla
• Kaikki työhön liittyvä työterveys- ja turvallisuuslainsäädäntö valmistusmaassa
• Työlainsäädäntö, mukaan lukien vähimmäispalkkoja ja sosiaalivakuutusta koskeva lainsäädäntö
• Vakuutus valmistusmaassa
• YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
• Tuotantomaassa voimassa oleva ympäristönsuojelulainsäädäntö
• YK:n korruption vastainen yleissopimus

Ihmisoikeudet

Toimittajan tulee kunnioittaa YK:n määrittelemiä ihmisoikeuksia.

Periatteet ja oikeudet työssä

Kansallinen lainsäädäntö
Aina on noudatettava sen maan lainsäädäntöä, jossa toimittaja toimii, ja siinä määritellään työolojen vähimmäisvaatimukset.
Jos kansallinen lainsäädäntö asettaa korkeampia vaatimuksia kuin ILO:n yleissopimukset tai YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, on noudatettava kansallista lainsäädäntöä.

Lapsityövoiman käytön lopettaminen (ILO 138 ja 182)
ILO:n yleissopimuksessa määritelty lapsityövoiman käyttö ei ole sallittua. Jos on lapsityövoimaa, toimittajayritys vastaa sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävien vaihtoehtojen kehittämisestä lapsityövoimalle (esimerkiksi koulutus).

Pakkotyön poistaminen (ILO 29 ja 105)
Pakko- tai rangaistustyön käyttöä ei hyväksytä. Syrjinnän poistaminen (ILO 100 ja 111) Etniseen alkuperään, sukupuoleen, uskontoon, sosiaaliseen taustaan, vammaisuuteen, poliittisiin mielipiteisiin tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää ei saa esiintyä. Kohtuullinen palkka ja työajat Palkka on maksettava suoraan työntekijälle ajallaan ja kokonaisuudessaan. Alin hyväksyttävä palkkataso on kansallisen lainsäädännön mukainen vähimmäispalkka. Viikoittainen työaika ei saa ylittää lakisääteistä työaikaa ja ylityöt on aina maksettava.

Yhdistymisvapaus ja työehtosopimusneuvottelut (ILO 87, 98, 135 ja 154)
Maissa, joissa yhdistymisvapautta on rajoitettu tai kehitteillä, toimittajan on varmistettava, että työntekijät voivat tavata yrityksen johtoa keskustellakseen palkoista ja työehdoista ilman kielteisiä seurauksia.

Ympäristö

Toimittajan tulee pyrkiä vähentämään energian ja resurssien kulutusta sekä jätettä ja päästöjä ilmaan, maaperään ja veteen. Kemikaaleja tulee käsitellä ihmisille ja ympäristölle turvallisella tavalla.

Terveys ja turvallisuus

Toimittajan tulee tarjota turvallinen ja kansainvälisten standardien mukainen työympäristö. Työntekijöille on tiedotettava kaikista heidän työhönsä liittyvistä terveysriskeistä. Kaikilla työntekijöillä on oltava pääsy asianmukaisiin turvavarusteisiin ja niitä tulee käyttää.

Petos ja korruptio

Toimittaja ei hyväksy minkäänlaista petosta tai korruptiota, mukaan lukien lahjonta, kiristys, potkut ja sopimattomat henkilökohtaiset tai ammatilliset palvelukset minkään tällaisen osapuolen tai valtion virkamiesten asiakkaille, edustajille, urakoitsijoille, toimittajille tai työntekijöille.

Eläinten hyvinvointi

Kansallisia ja kansainvälisiä eläinten hyvinvointia koskevia lakeja ja määräyksiä on noudatettava

Tarkastus

Allekirjoittamalla tämän asiakirjan toimitusjohtaja / valtuutettu allekirjoittaja vakuuttaa, että toimittaja ja kaikki käytetyt alihankkijat noudattavat tämän asiakirjan sisältöä. Allekirjoitus antaa meille valtuudet tarkastaa tarkastuksilla tai vastaavalla tavalla tämän asiakirjan kattamien kohteiden vaatimustenmukaisuuden. Tavarantoimittajien on oltava tietoisia kaikista tuotanto- ja toimitusketjuunsa osallistuvista laitoksista ja yrityksistä, ja niiden on pyynnöstä pystyttävä toimittamaan Vingmedille riittävät tiedot Vingmedille toimitettujen tavaroiden toimitusketjusta.

Toimittaja ja kaikki käytetyt alihankkijat noudattavat tämän asiakirjan sisältöä. Allekirjoitus antaa meille valtuudet tarkastaa tarkastuksilla tai vastaavalla tavalla tämän asiakirjan kattamien kohteiden vaatimustenmukaisuuden. Tavarantoimittajien on oltava tietoisia kaikista tuotanto- ja toimitusketjuunsa osallistuvista laitoksista ja yrityksistä, ja niiden on pyynnöstä pystyttävä toimittamaan Vingmedille riittävät tiedot Vingmedille toimitettujen tavaroiden toimitusketjusta.

Code of Conduct

Vingmed respects the UN and ILO conventions mentioned below and operate according to the Code of Ethical Business Practice issued by Eucomed. We expect our suppliers to adhere to the same principles.

Our suppliers (contract partners) shall respect the fundamental social demands in their business.
All products must be manufactured in conditions in accordance with:
• ILO conventions numbers 29, 79, 87, 98, 100, 105, 111, 135, 138, 154 and 182
• UN Convention on Discrimination against women
• UN Convention on the Rights of the Child, article 32
• UN Covenant on Civil and Political Rights, Art. 7
• All work-related health and safety legislation in the manufacturing country
• The labour law, including legislation on minimum wage and the relevant social security
• Insurance, in the manufacturing country
• UN Sustainable Development Goals
• The environmental protection legislation that is in force in the country of production
• The United Nations Convention against Corruption

Human Rights

The supplier shall respect human rights as defined by the United Nations.

Principles and rights at work

National legislation
The legislation for the country in which the supplier is active shall always be followed and defines the minimum requirements for labor conditions. If the national legislation places higher demands than those of the ILO conventions, or the UN Universal Declaration of Human Rights, then the national legislation must be followed.

The abolition of child labor (ILO 138 and 182)
Child labor, as defined by the ILO convention, is not permitted. If child labor does exist, the supplier company is responsible for the development of socially and economically sustainable alternatives to child labor (for example education).

The elimination of forced labor (ILO 29 and 105)
The use of forced- or compulsory labor is not accepted.

The elimination of discrimination (ILO 100 and 111)
Discrimination based on ethnicity, sex, religion, social background, handicap, political opinion or sexual orientation must not occur.

Decent wages and working hours
Wages shall be paid directly to the employee on time and in full. Lowest acceptable salary level is the minimum wage according to national legislation. Weekly working hours must not exceed the legal limit, and payment for overtime shall follow national legislation.

Freedom of association and collective bargaining (ILO 87,98,135 and 154)
In countries where the freedom of association is limited or in development, the supplier will ensure that employees can meet with the company management to discuss salaries and working conditions without negative consequences.

Environment

The supplier shall strive to reduce energy- and resource consumption as well as waste and emissions to the atmosphere, ground and water. Chemicals shall be handled in a way that is safe for humans and environment.

Health and safety

The supplier shall provide a safe working environment, which complies with international standards. Employees shall be informed of any health risks that are associated with their work. All employees shall have access to and use the appropriate safety equipment.

Fraud and corruption

The supplier shall not accept fraud or corruption in any form, including bribery, extortion, kickbacks and improper private or professional benefits to customers, agents, contractors, suppliers or employees of any such party or government officials.

Animal welfare

National and international animal welfare legislation and regulations shall be respected.

Inspection

By signing this document, the CEO/authorized signatory assures that the supplier, and any subcontractor used, comply with the content of this document. The signature gives us the authority to, through inspections or equivalent, verify the obedience of the items covered in this document.

Suppliers shall be aware of all sites and companies involved in their production and supply chain, and upon request should be able to provide Vingmed with adequate details of the supply chain for the goods supplied to Vingmed.

Mitä tietoa haet?

Antamallasi hakusanalla ei löytynyt tuloksia.